மது விலக்கு

ஒரு வேளை இந்த ஐந்து அறிவு உயிரினமும் மது விலக்கிற்கு போராட கோபுரம் மேல் ஏறுகிறதோ ?

madhu

படம் : பொன்னி சரவணன்

முகபுத்தகம்https://www.facebook.com/groups/150763675094428/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s