வீழ்ச்சியா பயணமா ???

வீழ்ச்சியும் ஒரு வகை பயணம் தான்

travel

படம் : பொன்னி சரவணன்

முகபுத்தகம்   https://www.facebook.com/groups/150763675094428/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s