கணக்கில் வரா வாரம்

மாதக்கணக்கில் நாணயமாக இருந்த வாரங்கள் நான்கில் (மாதம்-4 வாரம்), வருடக்கணக்கிற்க்கு வரும் போது நான்கு வழி தவறிப்போனதேனோ ? ( வருடம் – 52 வாரம் , 12*4=48 வாரம் )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s