நேரம் தவறிய கடிகாரம்

அலுவல்களுக்கு இடையில் அவ்வப்போது பார்க்கிறேன் கடிகாரம் ,
எனக்கு மட்டும் கடினமான நேரத்தை மட்டுமே காட்டுவதேனோ என்று

இப்படிக்கு நான் எந்த நாட்டு நேரத்தையோ என் நாட்டில் பார்த்து இயங்கும் இயந்திர மனிதன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s