காடு எனும் hardware

காடு எனும் hardware-ல் இவன் கை விரல் எனும் software-ஆல் அடுத்த தலைமுறைக்கு வாழ்க்கையை update செய்யப்போகிறான்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s