விதை, அதை விதை

பதியும் விதைகளெல்லாம் நாளைய பதில்கள்…

விடை தேடி விடியும் நாட்களில்,
விதை தேடி அலைவோம் ஒர் நாளில்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s