வானவில் விளக்குகள்

வானவில் வண்ணங்களில் வாகன விளக்குகள்,

அவள் விழி,வழி வந்து செல்லும் போது மட்டும்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s