விண்மீன் நடுவே நிலவு

என்னவளுக்கென விதைத்த விண்மீனெல்லாம் விளைந்தது நிலவுடன் விளையாடித் துணையாட….

#மகளதிகாரம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s