அம்மா கவிதை

ஆராதனை காட்டி, தட்சணை கேட்கா கடவுள் அவள் – அம்மா…

அர்ச்சனை பேசிட அவள் பக்தி என்மேல்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s