ஆறாந்திணை – அப்பா அதிகாரம்

ஐந்திணை பாட மறந்த பாட்டுடைத் தலைவனவன்…

என் ஆறாம் திணையின் பாட்டுடைத் தலைவனாக – என்னுள் அதிகாரமாய் அப்பா…
#தாயுமானவர்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s