பேரன்பின் பதிவுகள்

பேரன்பின் முத்தப்பதிவுகளில் பதிந்தது அவள் வாசம் என்மீது…

அவள் வ(வா)சம் நான்…

#மகளதிகாரம் #தாயுமானவர்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s