மழையே குடை

பேரன்பின் பெரும் குடையாக விரிகிறது அவளது குட்டி விரல்கள்….
எனக்கான குடையென விரியும் போது….

அன்பின் அடைமழை காலத்தில் பெய்யும் பெருமழையும் அவள், எனைக் கொய்யும் குறும்புக் குடையும் அவள்…

கூட்டுக் குடையின் கீழ் நனைகிறோம் மழையே குடையேந்தியதால்…

#மகளதிகாரம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s