அப்பா – முப்பதில் புரியும் முதல் கவிதை

முதல் வயதுமுதல் படிக்கத் தொடங்கியிருந்தும்,

முப்பதாம் வயதிற்கு மேல் புரியத் துவங்கும் பெரும் கவிதை அப்பா!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s