கோபத்தில் வெயில்

இனியும் எரிப்பதற்கு புதிதாக எதுவும் இல்லை,

தன்னைத் தானே அங்கு எரித்துக் கொள்கிறது – கிராமத்தின் வெயில்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s