விளையாடிட…

பெண் பார்க்கும் முன்னே,
மண்டபம் பார்த்துவிடுகிறார்கள் வீட்டுக் குழந்தைகள்…

#அக்காமகளதிகாரம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s