இயந்திர மனிதன்

தோல் கடித்த எறும்பு, தன்னுயிர் தொலைத்தது தொடுதிரையில் சிக்கி…

இதயத்திற்கும், இயந்திரத்திற்குமிடையே இடம் மாறிய உணர்வுகள்…

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s