நம் நாளை

உனக்கான நாளை வெகு நாள் தொலைவில்லை எனும் உள்ளுன் மனம் உரைக்கும் உண்மை நீயென்றிருக்க,

ஊர் சொல்லும் தூர் பயனில என்போம் நாம்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s