முகம் பார்த்து, நிலா கண்டான்

அன்னாந்து வானம் பார்த்தவர்களிடையே,

அவள் முகம் மட்டும் பார்த்து இரு நிலா கண்டான் நிலா இரசிகன்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s