மகளதிகாரம் கவிதை

தூக்கம் விழித்த
பாதி இரவுகளில்,

மகள் நெற்றி முத்தமிட்டு
மறுதூக்கம் செல்கையில்
அழகென்றாகிறது அவ்விரவு…

#மகளதிகாரம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s