பெண் பொன்னல்ல!

பொன் என்று சொன்னான் அவன்,
இல்லை,
பெண் மட்டுமே எனச் சொன்னால் அவர்,

துணைக்கால் இன்றி நின்றதால் மாபெரும் பெண் ஆனால் அவர்…

#பெண்ணதிகாரம்

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s