கொஞ்சம் மனிதம்

செருப்பில்லாத கால்கள் கடந்து செல்வதைப் பார்க்கையில்,

என்னுள் வலிக்கிறது எப்போதோ என் காலில் குத்திய முள்.

Advertisements

8 Comments

  1. Everything alright Anamika, happy to see your comment here 🙂 thanks for stepping into my blog.

   Yeah I’m doing good in health and rest of the things and i wishing the same to you Anamika 🙂

   Liked by 1 person

   1. I was just worried that you were not seen around for some while. Sorry if you feel I was poking into your personal matter. As a true friend, I just wanted to see whether everything was alright with you. But was glad to know, you were busy with a new genre yourself. Waiting anxiously for your work, hoping I will b able to read it too.

    Liked by 1 person

   2. Thanks a lot Anamika, actually i just expressed happiness in a mail to you, please check it in your free time. You made my day with your worries.

    Have a good time Anamika.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s