சொந்த ஊர்

சொந்த ஊர் தண்ணீரின் சுவையை மிஞ்சிடுவதில்லை எந்த ஊர் தண்ணீரும்…,

இதில் அதிகம் இனிப்பது சொந்த ஊரா, தண்ணீரா என்ற கலப்படம் தெரிவதில்லை…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s