எதுகை மோனை

எல்லாக் கவிதைகளும்

எதுகை மோனை கொள்வதில்லை,

சிலநேரங்களில் எதிர் அமர்ந்து

கொள்கின்றன படித்திடச் சொல்லி…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s