பூ சூடிய பெயர்

கொஞ்சம் கர்வம் தான் அவளுக்கு..!

அவளைத் தவிர எந்தப் பூக்கள் தான் தனக்கெனத் தனிப் பெயர் சூடிக்கொள்கிறது…..?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s