இப்படியும் சில நிமிடங்கள்

எனைத் திருத்தும்
ஒரு கவிதையையோ,
கட்டுரையோ,
புத்தகத்தையோ
படிக்க நேர்கையில் அவ்வளவு பயமாக இருக்கிறது,

இதுவரை நானிருந்தது தவறெனும் உணரும் அந்நிமிடத்தைச் சந்திக்க…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s