ஒவ்வொன்றும் ஒருவிதம்

கடும்புயல்,
பெருமழை,
சூறைக்காற்று,
ஆங்காங்கே அடைமழை, தூரல் என எல்லாம் எதிர்வந்து செல்கிறது…

யாருக்குத் தெரியும் எதிர்வருபவர் இதில் எதுவாக இருந்திடக்கூடுமென்று…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s