என்னைப் போல் ஒருவன்

காலப்பெருவெளியில்
காணாமல் போகும்
அடையாளமில்லாத முகங்கள்,

கணினியிடம் மனிதர்களைப் பற்றியோ,
மனிதர்களிடம் கணினிகளைப் பற்றியோ பேசிக் கொண்டிருக்கும் அன்றாடங்கள்,

நாம் என்பதையும், நாளை என்பதையும் மிக அருகில் என்று கொண்ட புரிதல்கள்,

இப்படியான ஒருவனை
பேருந்திலோ,
இரயிலோ,
தெருவிலோ,
மால்களிலோ,
வீட்டுக் கண்ணாடியிலோ
எதிர்கொண்டு பார்க்க நேர்கையில், அவனின் நேர்பார்வையைத் தவிர்க்க எவ்வளவோ முற்படுகிறேன் நான்,

இவர்கள்
இதுவரை நான் மட்டும் தான்
இப்படி எனச் சந்தேகப்பட்ட
பலவற்றை பெரும்பான்மை கொண்டு பொய்யென்று நிரூபிக்கிறார்கள்,

இந்த உலகம் பற்றிய என் நம்பிக்கைகளை தகர்த்திடுகிறார்கள்,

நான் தவிர்த்ததை அவர்களும் தவிர்க்கிறார்கள்,
என் விருப்பத்தை அவர்களும் விரும்புகிறார்கள்,

திரும்பத் திரும்ப வரும் அன்றாடங்களால்,
எளிதில் என்னைச் சலிப்படையச் செய்துவிடுகிறார்கள் இவர்கள்…

என்னைப் போலவே இருக்கும் ஒருவனை எதிர்கொள்ள அச்சமாகத்தான் இருக்கிறது எனக்கு…

Advertisements

10 Comments

   1. Superb. No no that’s not an issue Anamika. Unfortunately for past few days i’m not spending more time here. I’m spending my time towards launching my poems book. still I used to notice the new posts from you Anamika.

    Liked by 1 person

   2. Oh that’s great ,u r bringing out a poetry book. Wow, congratulations . I am so glad u still find time for my blog when you are busy too. U know u are always welcome to Anamika’s blog . Do stay in touch. Take care Ragu.

    Liked by 1 person

   3. That’s really so sweet of you Anamika 🙂 Surely i will checkout your blog and i will enquire you in case if you missed to post in your blog 🙂 Thanks for your best wishes Anamika.

    Liked by 1 person

   4. Great Anamika., it really pushing me up. Surely i will let you know once i get done all the works for book. Between now a days I’m writing a longer format poems so i can’t able to write it in thanglish. Best wishes.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s