வயதான ஞாயிறு தினங்கள்

விடுமுறை என்பது

வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாமல்போய் விளையாடுவதில் ஆரம்பித்து

காலை சாப்பாடோ, மதிய சாப்பாடோ மறந்துபோய் விளையாடுவது,

ஏதேனும் ஓர் ஊர் வம்பில் சிக்கி அன்றைய இரவின் ஊரில் தலைப்புச் செய்தியாவது,

யாரும் பார்த்திடாதபடி திரும்பவும் வீடு சேர்ந்து காலையில் விட்ட இடத்திலிருந்து தொடர்வது

என இருக்கும் இவைகள் ஞாயிறு தினங்களை விடுமுறை நாட்களாக்கின்றன.

இவையில்லாத தினங்கள்
முதிர்ந்த வயது ஞாயிறு
தினங்கள் மட்டும்…

Advertisements

4 Comments

    1. Thanks a lot akka. If i had an opportunity to publish a book in paperback format surely i will send you a my copy of book to you akka.

      Pls send me a pic akka in case if you tried anything based on the poems.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s