தனிமை இரசிகர்கள்

எவ்வளவு கவனமாக
மூடிவைத்தாலும் அந்தரங்க இரகசியங்கள் எளிதில் வெளிப்பட்டு விடுகின்றன தனிமையில்…

உண்மையைச் சொல்லப் போனால் எனைத்தவிர யாருமில்லா தனிமையில் என்னை யாரோ அகம் புறமாக முழுவதுமாகப் பார்ப்பதாக உணர்கிறேன்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s