வெறுமையின் நிறம் கருப்பு

அன்பிற்கோ,
அரவணைப்பிற்கோ,
துணைக்கோ,
தூக்கத்திற்கோ
என்றிந்த வறுமைக் கோட்டின்கீழ்
நிற்க இடமில்லாமல்
நசுங்கிக் கொண்டு வாழ வைத்து,

இரவுகள் மனிதனை எளிதில் ஏழையாக்கிவிடுகிறது…!

இரவின் கருப்பு போதியதாக இல்லை, மனித
இருப்பின் வெறுமையை காட்டிட…

Advertisements

8 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s