சிறு விடை தேடிய பெரு வினா

எல்லோரும்
ஏதாவதொன்றாக
ஆகப்போவது எப்படியும் நிகழ்ந்தேறிவிடப்போகிறதென்றாலும்,

யாராரெல்லாம் எதுயெதுவாக
நிகழ்த்தப்போகிறோமென்பதன் பதிலுக்காக
ஆயிரமாயிரம் கால்களில் நின்று ஆகப்பெரியதாகக் காத்திருக்கிறது

சிறு விடை தேடிய பெரு வினா…

6 thoughts on “சிறு விடை தேடிய பெரு வினா

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: