கை ரேகை

இது ஒன்றும் உன் வாழ்க்கையின் எல்லை கோடு அல்ல

Don't forget this